تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»

تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» گوش کنید شب جدایی

همایون شجریان