شتک

شتک گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان