کولی

کولی گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان