در حصار شب

در حصار شب گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان