چونی بی من

چونی بی من گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان