تصنیف چین زلف

تصنیف چین زلف گوش کنید خورشید آرزو

همایون شجریان