ساز و آواز عشق پاک

ساز و آواز عشق پاک گوش کنید خورشید آرزو

همایون شجریان