ساز و آواز دلشده

ساز و آواز دلشده گوش کنید خورشید آرزو

همایون شجریان