اشتیاق

اشتیاق گوش کنید خورشید آرزو

همایون شجریان