آواز خورشید آرزو

آواز خورشید آرزو گوش کنید خورشید آرزو

همایون شجریان