تصنیف "زهی عشق"

تصنیف "زهی عشق" گوش کنید قیژک کولی

همایون شجریان