ساز و آواز "کمند زلف"

ساز و آواز "کمند زلف" گوش کنید قیژک کولی

همایون شجریان