تصنیف «شرم و شوق»

تصنیف «شرم و شوق» گوش کنید چه آتش ها

همایون شجریان