ساز و آواز راست پنجگاه

ساز و آواز راست پنجگاه گوش کنید چه آتش ها

همایون شجریان