آواز «گناه عشق»

آواز «گناه عشق» گوش کنید چه آتش ها

همایون شجریان