تصنیف "طرب منم"

تصنیف "طرب منم" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان