تصنیف "شب ستاره کش"

تصنیف "شب ستاره کش" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان