تصنیف "بی من مرو"

تصنیف "بی من مرو" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان