تصنیف "آن دلبر من"

تصنیف "آن دلبر من" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان