ساز و آواز "دست بنه بر دلم"

ساز و آواز "دست بنه بر دلم" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان