ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان