ساز و آواز "رها نمی کند ایام"

ساز و آواز "رها نمی کند ایام" گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان