قطعه ضربی

قطعه ضربی گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان