قطعه لزگی

قطعه لزگی گوش کنید ای جان جان بی من مرو

همایون شجریان