تصنیف «خاکدان عشق»

تصنیف «خاکدان عشق» گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان