تکنوازی تار

تکنوازی تار گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان