مقدمۀ تصنیف «می عشق»

مقدمۀ تصنیف «می عشق» گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان