مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما»

مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان