مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»

مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان