چهارمضراب دشتی «سهنوازی»

چهارمضراب دشتی «سهنوازی» گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان