وقتی میخندی

وقتی میخندی

همایون ابراهیمی

وقتی میخندی گوش کنید
همایون ابراهیمی