سلمک، چاره جو (دستگاه شور)

سلمک، چاره جو (دستگاه شور) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم