حرکت به طرف رضوی (دستگاه شور)

حرکت به طرف رضوی (دستگاه شور) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم