گوشه حجاز (آواز ابوعطا)

گوشه حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم