قطعه شیدایی (آواز ابوعطا)

قطعه شیدایی (آواز ابوعطا) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم