قطعه رها (دستگاه شور)

قطعه رها (دستگاه شور) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم