اشاره به عشاق (آواز ابوعطا)

اشاره به عشاق (آواز ابوعطا) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم