ادامه آواز (دستگاه شور)

ادامه آواز (دستگاه شور) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم