آواز عشاق به شور (آواز ابوعطا)

آواز عشاق به شور (آواز ابوعطا) گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم