آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا

آواز با کلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا گوش کنید نوای مهر ۲ (دستگاه شور و آواز ابو عطا)

همایون خرم