نمی پرسی نمی دانم

نمی پرسی نمی دانم گوش کنید پرواز با

هومن موسوی