گل تو گلستون

گل تو گلستون گوش کنید خوشا شیراز

حسن صفری