قجی قجی غصه

قجی قجی غصه گوش کنید خوشا شیراز

حسن صفری