دکلمه ی غزل نوید شادی

دکلمه ی غزل نوید شادی گوش کنید هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان