دکلمه ی غزل هنوز پنجره باز است و ماه می خندد - قطعه ی هم راز

دکلمه ی غزل هنوز پنجره باز است و ماه می خندد - قطعه ی هم راز گوش کنید هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان