آواز و تار (مجنون بیابانی) - دکلمه ی غزل ویرانه

آواز و تار (مجنون بیابانی) - دکلمه ی غزل ویرانه گوش کنید هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان