آواز و تار (نه به دیدار تو لایق)

آواز و تار (نه به دیدار تو لایق) گوش کنید هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان