هنوز می خندد

هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان

لیست آهنگ ها

تصنیف نافله ی خون گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل نافله ی خون - قطعه وصال گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل آغاز راه عشق گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
قطعه ی هم دل گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل سلسله ی سودازده گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
آواز و تار (مجنون بیابانی) - دکلمه ی غزل ویرانه گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
قطعه ی پرواز خیال گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل الهه ی پاییز گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
آواز و تار (نه به دیدار تو لایق) گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
ترنم گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل نوید شادی گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل هنوز پنجره باز است و ماه می خندد - قطعه ی هم راز گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
دکلمه ی غزل اغواگر گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان
تصنیف سینه ی پرخون گوش کنید
حنیف شهمیرزادی
محمدمهدی ناطق
ژاله صادقیان