پس از واقعه (به زخمه بر دل داران)

پس از واقعه (به زخمه بر دل داران) گوش کنید بوم

حمیدرضا دیبازر