فوژان (به آنان) که

فوژان (به آنان) که گوش کنید بوم

حمیدرضا دیبازر